Duyuru

 
5806 Sayılı Af Kanunu Uygulanması
 
5806 SAYILI AFFA MÜRACAT EDEN TÜM ÖĞRENCİLERİN MÜRACATLARI KABUL EDİLMİŞTİR.ANCAK AFTAN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN HARÇ ÜCRETİNİ EN GEÇ 31 MART 2009 TARİHİNE KADAR YATIRARAK KAYIT YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.
 
YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantı Sayısı : 08
Toplantı Tarihi : 23.02.2009
Karar 116: 5806 sayılı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin Esasların aşağıdaki şekilde uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 5806 SAYILI KANUNU’NUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Bu Esaslar Ankara Üniversitesi’nin 5806 Sayılı Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Esasları temel alınarak hazırlanmış ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun 26.01.2009 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

1- Öğrencilik statüsünü kazanma tarihi
02.08.2008 tarih ve 27038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair, 5806 sayılı kanunun getirdiği haklardan yararlanmak üzere başvuranlar, kayıt dönemlerinde ilgili program için belirlenen katkı payını ödeyerek kayıt yaptırırlar. Bu öğrenciler Af Öğrencisi statüsünde değerlendirilirler ; her eğitim öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyılı başındaki kayıt yenileme tarihlerinde katkı payını yatırmak suretiyle sınav haklarından yararlanırlar. Başvurusu değerlendirilenlerin -Derse devam etme durumundakilerin ders kayıtları 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Döneminde,
-Derse devam etmeden sınav hakkını kullanmak durumunda olanlar, 2008-2009 bahar yarıyılı kayıtlarını yaptırarak, dönem sonu sınavlarında sınav haklarını kullanmaya başlayabilirler. Kanunda belirlenen mazeretleri nedeniyle başvuramayanların kayıtları başvurularını takip eden ilk yarıyılın başında , kayıt döneminde yapılır. Af öğrencisi statüsü kazananlar ile intibakları yapılan (öğrencilik statüsü kazanan) tüm öğrenciler 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yürürlüğe giren Ankara Üniversitesi Lisans Yönetmeliğine (yeni yönetmeliğe) tabidir.

İlişik Kesilmesine Neden Olan Dersler : İlişik kesilmesine neden olan dersler kayıt silme durumuna düşme tarihi itibariyle başarısız olunmuş derslerdir.

2- Devam Durumu ve Sınavlara İlişkin Esaslar
Hazırlık, önlisans ve lisans düzeyinde ilişiği kesilenler :
a) Devam şartını yerine getirmedikleri dersler için bir dönem devam etme hakkı ve dört sınav hakkı verilir.
b) Devam şartını yerine getirip başarısız olanlara, başarısız oldukları dersler için dört sınav hakkı; istemeleri halinde başarısız oldukları derslere , dönemlik dersler için bir dönem vizesiz devam etme hakkı verilir.


c) - Kendi isteği ile ilişiği kesilenler
- Kayıt işlemlerini yapmadıkları için ilişiği kesilenler
- Disiplin soruşturması ile çıkarma cezası aldıkları için ilişiği kesilen öğrenciler başarısız oldukları ders yoksa 2008-2009 bahar döneminde kayıt yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimine devam ederler.
d) Azami öğrenim sürelerini kullandıktan sonra hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler olduğu için ilişiği kesilen öğrenciler, kendilerine verilen devam ve dört sınav hakkı sonucu başarısız oldukları tüm derslerden başarılı olurlarsa haklarında yıl kaybetmemiş öğrenciler gibi işlem görürler.
e) Diğer nedenlerle ilişikleri kesilmiş öğrenciler, Verilen dört sınav hakkında başarılı olup kayıt hakkı kazananlar ve doğrudan kayıt hakkı kazananlar, yıl kaybetmemiş öğrenciler gibi işlem görürler.
f) Azami öğrenim süreleri sonunda ek sınav hakkı verilen ve başarısız olduğu dersleri yönetmeliklerin istediği sayıya düşüremeyip ilişiği kesilenlere dört sınav hakkı verilir. Bu durumda bütün derslerden başarılı ise yönetmeliklere göre ek sınav hakkı ve ek süre verilir.

3. Not Değerlendirilmesi Başarı notu değerlendirmesinde Yönetmeliğin 14. Maddesindeki harf notu aralıkları uygulanır. Buna göre af kapsamındaki öğrenciler ilgili derslerin sınavlarından en az 70 (CC) almak zorundadır. Eski Yönetmeliğe tabii öğrenciler ise af kapsamındaki sınavlarda eski yönetmelikteki geçme notunun yeni yönetmelikteki harf notuna dönüştürülmesi ile elde edilen notlarla değerlendirilir. Başarılı olmak için 60/100 almak zorundadır.

4. Diğer Durumlar
- Öğrenci statüsü kazanana kadar mazeret sınav hakkı tanınmaz.
-Başarısız olunan ders kaldırıldıysa eşdeğeri alınır . Eşdeğeri yoksa öğrenci bu dersten sorumlu değildir.
-Sınav haklarından sonra öğrencilik statüsü kazanamayanların başarılı olduğu dersler transkriptine işlenir.
-Öğrenci (isterse) daha önceden devamını almış olsa bile dilekçe ile derse devam hakkı isteyebilir. A.Ü. Yönetmelik hükümleri aynen geçerlidir. Devam koşulunu yerine getirmemişse sınav hakkı verilmez.

5. Af kapsamındaki öğrenciler devamsızlık nedeniyle başarısız oldukları derslere (veya eşdeğerlerine) devam etmek zorundadırlar. Bu derslerden herhangi birinden devamsız olurlarsa öğrencilik statüsü kazanamazlar. İlgili derslerin eşdeğeri bulunmuyorsa, öğrenciler bu derslerden sorumlu değildir.

Af kapsamındaki öğrenciler devamını aldıkları derslerin veya eşdeğerlerinin sınavlarına girebilirler (genel olarak zorunlu bir ders kaldırılmış ve yerine eşdeğer bir ders konmuş ise, öğrencinin bu dersi yeniden alması beklenir).

6. Af kapsamındaki öğrenci, danışmanıyla temas kurarak devam edeceği ve/veya sınava gireceği dersler hakkında bilgi edinecektir.

7. Yürürlükteki eğitim-öğretim programlarında belirtilen mezuniyet şartlarını (minimum mezuniyet kredisi, staj vb..) sağlayanların intibakları yapılır ve mezuniyet hakkı verilir.

8. Bu maddelerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunların görüşülüp karara bağlanmasında Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

SINAV HAKLARININ KULLANIMI
Af kapsamındaki öğrenci, sadece sınav hakkını kullanacağı dersler için, ilgili her sınav dönemi öncesinde ( en az 7 gün önce) dekanlığa dilekçe vererek, sınava gireceği dersleri bildirmelidir. Dilekçe vermeyen öğrenci sınav hakkını kullanmış sayılacaktır. Öğrenci statüsü kazanana kadar sınav takvimi için mazeret kabul edilmeyecek, kayıt dondurulmayacaktır.

GÜZ YARIYILI DERSLERİ
A. Sadece Sınav Hakkını Kullanacağı Dersler İçin
1- Öğrenci 1. Sınav hakkını, TEMMUZ 2009 Mezuniyete 3 ders sınavında kullanacaktır.
2- Öğrenci 2. Sınav hakkını, OCAK 2010 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavında kullanacaktır.
3- Öğrenci 3. Sınav hakkını, ŞUBAT 2010 Mezuniyete 3 ders sınavında kullanacaktır.
4- Öğrenci 4. Sınav hakkını TEMMUZ 2010 Mezuniyete 3 ders sınavında kullanacaktır.
NOT : Öğrenci bu derslerden bazıları için önce sınav hakkını, örneğin Temmuz 2009’da ilk sınav hakkını kullandıktan sonra 2009-2010 Güz Yarıyılında bu derslere devam etmek isterse ve Fakülte Yönetim Kurulu uygun görürse öğrenci bu derslere devam edebilir; ancak bu durumda öğrenciye 4 değil, 3 sınav hakkı verilecektir.

B. Devam Edeceği Dersler İçin
1- Öğrenci 1. Sınav hakkını, OCAK 2010 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavında kullanacaktır.
2- Öğrenci 2. Sınav hakkını, ŞUBAT 2010 Mezuniyete 3 ders sınavında kullanacaktır.
3- Öğrenci 3. Sınav hakkını, TEMMUZ 2010 Mezuniyete 3 ders sınavında kullanacaktır.
4- Öğrenci 4. Sınav hakkını EYLÜL 2010’ da af kapsamındaki öğrenciler için yapılacak bir EK SINAV’da kullanacaktır.

BAHAR YARIYILI DERSLERİ
Sadece Sınav Hakkını Kullanacağı Veya Devam Edeceği Dersler İçin
1- Öğrenci 1.Sınav hakkını, HAZİRAN 2009 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavında kullanacaktır.
2- Öğrenci 2.Sınav hakkını, TEMMUZ 2009 Mezuniyete 3 ders sınavında kullanacaktır.
3- Öğrenci 3.Sınav hakkını, ŞUBAT 2010 Mezuniyete 3 ders sınavında kullanacaktır.
4- Öğrenci 4.Sınav hakkını, HAZİRAN 2010 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavlarında kullanacaktır.

Not 1 : Af kapsamındaki öğrenciler kayıt tarihleri arasında Üniversitenin belirttiği banka hesabına katkı payını ödediklerini gösteren makbuzları dönem başında kendi Bölümlerindeki danışmanlara teslim etmekle yükümlüdür.

Not 2 : Af kapsamında derslere devam etmek durumunda olan öğrenciler, Fakülte Kütüphanesinden alacakları optik formlara, devam etmek zorunda oldukları dersleri kodlayacak ve formları kendi bölümlerindeki Danışmanlara teslim edecektir.

Not 3 : Af kapsamındaki öğrencilerden daha önce devam koşulunu sağladıkları ve başarısız oldukları dersler için 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı final sınavlarına ve güz yarıyılı final sınavları sonunda yapılan Mezuniyete 3 ders sınavlarına giren öğrencilerin kullandıkları sınav sayısı kadar sınav hakkı, o ders için kendilerine verilen 4 sınav hakkından düşülür.

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr